תקנון

ע"י עודד טלמון

תקנון אתר
תקנון אתר veggiez.co.il (להלן: "האתר") מצד אחד לבין גולש ו/או רוכש ו/או לקוח (להלן: ה"גולש") מצד שני. תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר ו/או בעליו.

הגדרות כלליות
1. ("האתר") העסק ו/או בעלת האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.
2. "(הגולש") הלקוח/ה, המזמין/ה, הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כ”גולש” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.
3. ("תקנון") באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

מבוא
1 . האתר www.veggiez.co.il משמש בין היתר גם כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים.
2. האתר נמצא בבעלות Veggiez (ע.מ. 043467109).
3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
4. התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

מי רשאי לרכוש באתר
כל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנה ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל.
מי שיש ברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר וזאת לרבות כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון ופרטים רלוונטיים נוספים.

אודות סוגי המכירות הקיימים באתר
האתר יציע את המוצרים והשירותים הבאים למכירה כמפורט ומתואר להלן:
1. כרטיסי הרשמה והשתתפות בסדנאות ובקורסי בישול ואפייה טבעונים.
2. שוברי מתנה להשתתפות בסדנאות וקורסי בישול ואפייה טבעונים.
בכל מכירה של מוצר או שירות באתר יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי בעלת האתר.

כיצד תתבצענה רכישות באתר
1. על הלקוח לקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר בטרם ירשם לאתר.
2. רכישות יתבצעו בפועל רק עם קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי.
3. במקרה ופרטי כרטיס האשראי שנמסר על ידי הגולש יסורבו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה זו ראיה לביטול עסקה. הגולש יוכל לפנות ולתקן את אישור התשלום במידה והאתר יאשר את השינוי.
4. כפי שיפורט (תחת סעיף “ביטול עסקה”), במקרה של ביטול עסקה רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום “דמי ביטול” וזאת עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ על פי הנמוך מביניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין מחיר המוצר שנגבה לבין מחירו באתר.

אספקה ושילוח

  1.  במעמד הרכישה ימלא הלקוח כתובת דואר אלקטרוני אליה תישלח הודעת אישור תשלום והרשמה.
  2.  חשבונית מס קבלה על סכום הרכישה תישלח אוטומטית לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין הלקוח במעמד הרכישה.
  3. אישור ההרשמה והתשלום יהווה אסמכתא להשתתפות בסדנא.
  4. במקרה של רכישת שובר מתנה יישלח השובר לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין הלקוח ולא יהיה צורך באישור הרשמה נוסף עבור השתתפות בסדנא.

ביטול עסקה על ידי הגולש
1. ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה. כל זאת מרגע לחץ הגולש על כפתור “אישור רכישה”, ובכך אישר הגולש את הרכישה / הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
2. לקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.
3. לא תהא תביעה לגולש או ללקוח מכל סוג שהוא כלפי האתר מעבר לסכום רכישת המוצר/מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים בזאת כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

ביטול עסקה על ידי האתר
האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה במידה והתקיים אחד מן התנאים הבאים:
1. במקרה בו נפלה טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחירו או כל פרט אחר בפרסום המוצר.
2. האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, זיהה רוכש כלקוח אסור או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

כרטיסי אשראי, חוקים והצהרות משפטיות
1. הרוכש מצהיר בזאת כי הוא מודע לחוקי כרטיסי האשראי ככל שאלו מתייחסים ל”רכישה מרחוק” ו/או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”.
2. רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידה, וזאת במידה והאתר יוכיח כי קיבל את העסקה ואת המוצר, ולפיכך יתברר כי השתמש בפעולת החוק לטובתו ושלא בתום לב, יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
3. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל הרוכש, אך זה פנה לחברת כרטיסי האשראי בטענה אודות עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידו, לא תהווה זו עילה לביטול העסקה מצד האתר ותאפשר לו לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

אחריות אישית של האתר
1. לא יהיה האתר אחראי לתכנים בקישורים החיצוניים הקיימים ממנו והמובילים לאתרים אחרים ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורים יובילו את הגולש לדף אינטרנט פעיל.
2. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
3. רישומי המחשב של האתר אודות הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו לצורך העניין ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אחריות הגולש
1. הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

סודיות ואבטחת מידע
1. האתר מתחייב בזאת לשמור על פרטי הגולש בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר.
2. האתר לרבות התכנים המצויים בו, פרטי הלקוחות, מידע אישי ומידע עסקי יהיו שמורים בשרתים בעלי מערכות אבטחה מתקדמות וקיימת הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליהם שמורים נתוני הלקוחות כמו גם כרטיסי האשראי, כך שאין לגורם שאינו מורשה יכולת ממשית לשאוב נתונים מבסיס הנתונים של האתר.
3. האתר עושה שימוש ב- Cookies לצורך פעולתו התקינה וזאת בין השאר בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לטובת אימות פרטים ובמטרה להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולש ולמטרת אבטחה. ניתן להימנע מקבלת Cookies וזאת באמצעות האופציה הרלוונטית בדפדפן. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש (או בקישור כאן).

זכויות יוצרים
1. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים,  סרטוני הווידיאו, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סטודיו Veggiez, או של צד שלישי אשר קיבלו מהם רישיון שימוש כדין.
2. סטודיו Veggiez שומר על כל זכויותיו וקניינן בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.
3. השמות "סטודיו Veggiez", "הבית לסדנאות טבעוניות במודיעין", ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של בעלי האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של בעלי האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי של הלקוחות ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסטודיו Veggiez.

מוצרים באתר
1. באתר מוצגים מגוון מוצרים ובכללם סדנאות מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר כלשהו. האתר מחויב למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל הצגה אחרת שהוצגה אם בשגגה, שינוי או טעות שנעשתה בתום לב.
2. הלקוח/גולש מוותר בזאת מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

תקנון רכישת השתתפות בסדנאות
ביטול השתתפות בסדנה – נהלי ביטול:
1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתנאי שיצר קשר טלפוני עם אחד מנציגי השירות של סטודיו Veggiez או בכתב באמצעות "צור קשר" באתר (בהודעה שהגיעה ומתועדת) עד 48 שעות ממועד קיום הסדנה.
2. במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין:
א. ביטול ההשתתפות עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה.
ב. דחייה לטובת השתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה.
ג. המרה לשוברי מתנה לסדנאות בשווי מחיר הרכישה.
בכל מקרה שובר השתתפות לסדנה תקף לחצי שנה מיום הזמנתה – בין אם מדובר בשובר "פתוח" לסדנה לפי בחירה, ובין אם מדובר בשובר לסדנה מסוימת. הארכת תוקף השובר אפשרית באישור מיוחד של סטודיו Veggiez ובכתב בלבד.
3. ביטול השתתפות בסדנה על ידי הלקוח בפרק זמן קטן מ-48 שעות לפני קיומה יגרור את חיוב הלקוח בסכום ההרשמה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף הקודם.
4. סטודיו Veggiez הוא בעל הזכות המלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות ובניהן הרשמה מעטה מדי לסדנה או הגבלות בריאותיות ואחרות. במקרה כזה מתחייב סטודיו Veggiez להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו כמפורט לעיל. במקרה של אילוצים בלתי צפויים של השף (מובהר בזאת כי השפים אינם עובדי סטודיו Veggiez) ו/או מקרה חירום אחרים סטודיו Veggiez שומר לעצמו את הזכות לבטל/לדחות את הסדנא בפרק זמן קצר יותר.
5. לסטודיו Veggiez זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות לסדנא מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס למתחם מספר משתתפים העולה על קיבולת המקום. במקרה כזה מתחייב סטודיו Veggiez להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו כמפורט לעיל.

שימוש בשוברים
במידה והלקוח רכש שובר דרך גוף שלישי (פאנזינג\גרו\buyme\מועדון טוב וכדומה) חלה עליו חובה להביא את השובר לסדנה או לפניה כדי לאפשר את השתתפותו בסדנא. במקרה של איבוד השובר לסטודיו Veggiez אין יכולת לאשר השתתפותו בסדנא, אלא אם סיפק אישור חתום של הגוף ממנו רכש הלקוח את השובר.

אחריות בסדנאות
1. סטודיו Veggiez אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, וזאת לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.
2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
3. הלקוח פוטר את סטודיו Veggiez מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
4. לסטודיו Veggiez אין אחריות בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני, מגיפה וכד'.
5. לסטודיו Veggiez אין אחריות בכל הקשור לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט, טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.

חלות חוקית
החוק החל על ההתקשרות בין הלקוח לבין סטודיו Veggiez במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לצורך הסכם זה יהיה בבית משפט השלום בראשון לציון".

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל veggiezfood@gmail.com או בטלפון: 08-6232562 ובדואר רגיל לפי הפרטים הבאים: Veggiez סדנאות – שדרות המקצועות 20, קומה 3 מיקוד 71777910, ישפרו סנטר מודיעין.

נהלי כניסה ועבודה בסדנא בהתאם להנחיות משרד הבריאות
בהתאם לנהלי משרד הבריאות המשתתפים בסדנאות יעמדו בדרישות הבאות:
1. יספקו חתימה על הצהרת בריאות.
2. יסכימו לעבור מדידת חום בכניסה.
3. יעבדו במהלך הסדנא עם שיער אסוף (למשתתפים/משתתפות בעלות שיער ארוך).
4. יבצעו שטיפת ידיים לפני הטיפול במזון.
5. יעבדו עם סינר וכפפות (יסופקו במקום על ידי סטודיו Veggiez).
6. ישמעו להוראות המדויקות של המנחה/שף בנוגע לאופן השימוש והפעלת הכלים והמכשירים השונים (בסדנא נעשה שימוש בכלים חדים\מסוכנים – סכינים, מעבד מזון, אינדוקציה, תנור). במקרה של אי עמידה בתנאי זה סטודיו Veggiez לא יישא באחריות באשר לכל פגיעה פיזית של המשתתף כתוצאה משימוש לא נכון\ אחראי.
7. הסדנאות מצולמות (בסטילס ולעתים בווידיאו) לצורכי קידום ושיווק. על משתתף המתנגד להיכלל בצילומים להודיע בעת ההרשמה\בתחילת הסדנא בכדי שלא יצולם ו/או תפורסם תמונה הכוללת אותו.
בנוסף לכל אלו אנו ממליצים למשתתפים בסדנא להגיע עם נעלים סגורות.
* סטודיו Veggiez מביא לידיעת המשתתפים בסדנא כי המקום מנוטר ומצולם לצורך אבטחה באמצעות מצלמות במעגל סגור.

דילוג לתוכן